About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 12 blog entries.

Kredi Borcunun Hayat Sigortasından Ödenmesi

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/34341 E. 2017/12596 K. K. Tarihi: 18.12.2017 Mahkeme : Tüketici Mahkemesi Konu : Bankadan kullandığı konut kredisine bağlı olarak hayat sigortası yaptıran murisin vefatı üzerine krediden bakiye kalan kısmın hayat sigortasından karşılanması temini istemi. ÖZET: Davacılar, miras bırakanları...'ın davalı bankadan konut kredisi kredisi kullandığını, davalı bankadan konut kredisine bağlı olarak ... sigortası [...]

Fazla Mesai Ücreti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/7087 E. 2017/4713 K. Mahkeme : İş Mahkemesi Konu : Fazla Mesai Ücreti Alacağı ÖZET: Davacı, fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacı vekili, davacının davalı şirkette 2000 yılında işe başladığını, askere gittiğini, 2006 yılında işe başladığını, 19/08/2011 tarihinde iş akdine son [...]

İş Kazası Sonucu Maluliyet, Maddi Tazminat Hesaplama

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2007/20150 E.2008/1542 K. Mahkeme : İş Mahkemesi Konu : Maddi Manevi Tazminat İstemi ÖZET: Davacı, iş kazası sonucu malüliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen 39.229.10 YTL maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan T. T. Ltd. Şti.’den alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün [...]

İdari Davalarda Ecrimisil (Karşılıksız Kullanım) Zamanaşımı (10 yıl)

T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2001/4096 K. 2004/4061 T. 26.4.2004 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ecrimisil Alacağının Hesaplanmasında Borçlar Kanunu'ndaki Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı ) • ECRİMİSİL ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Borçlar Kanunu'ndaki Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gereği ) • SÜRE ( Ecrimisil Alacağının Hesaplanmasında Borçlar Kanunu'ndaki Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı ) 2886/m.75,92 818/m.125 ÖZET : [...]

Ecrimisil (Karşılıksız Kullanım) Zamanaşımı Süresi

YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi E: 1999/6070 K: 1999/6902 T: 29.6.1999 İLK İTİRAZ VE ZAMANAŞIMI SAVUNMASI ECRİMİSİL ÖZET : Zamanaşımı savunmasının yasal süresi içinde verilecek cevap dilekçesinde ilk itirazlarla birlikte ileri sürülmesi gerekir. Daha sonra ileri sürülen zamanaşımı itirazı savunmasının genişletilmesi sayılır. Bu genişletilmeye karşı çıkılmaz ise zamanaşımı definin yine incelenmesi gerekir. (1086 s. HUMK. m. [...]

Hukuk ve Ceza Yargılamasında Temyiz Süreleri Değişti

5 Ağustos 2017 tarihli mükerrer 30145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 7035 sayılı Bölge Adliye Ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile temyiz sürelerinde değişiklik yapılmıştır. 7035 sayılı Kanun'un 21. maddesi ile 5271 sayılı Kanunun 291 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yedi" ibaresi "on beş" [...]

Grup Şirketleri Bakımından “30 İşçi” ve İş Güvencesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas No:2015/16735 Karar No:2015/19338 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Davacı, iş sözleşmesinin geçersiz olarak feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretine karar verilmesini talep etmiştir. [...]

Damga Vergisi Tamamlanmadan Takip İşlemleri Durdurulamaz

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Esas: 2008/5216 Karar: 2008/7809 Karar Tarihi: 15.04.2008 ŞİKAYET DAVASI - YARGI İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR ÖDENMEDİKÇE MÜTEAKİP İŞLEMLERİN YAPILAMAYACAĞI HÜKMÜNÜN DAMGA VERGİSİ HAKKINDA UYGULANAMAYACAĞI - DAMGA VERGİSİ TAMAMLANINCAYA KADAR TAKİP İŞLEMLERİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ÖZET: İcra memurluğunca takip dayanağı belgenin damga vergisine tabi olduğu ve verginin yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının düşünülmesi halinde yapılacak iş, [...]

Beş Yıl Süreli Kira Sözleşmesi ve On Yıl Uzama Koşulu

Özet: Tahliye için 11 yılın dolması yeterli değildir. Kira sözleşmesinin bitiş tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi gerekmektedir. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2015/5447 K: 2015/6383 T: 24.06.2015 Dava, Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi hükmüne göre kiralayanın on yıllık uzama süresi sonunda bildirimde bulunmak koşuluyla tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile tahliyeye karar verilmiş, hüküm [...]

Şirketlerin İnternet Çıkışlarını Kayıt Altına Alması (LOG Turma) Zorunluluğu

Ticari faliyet olarak internet kullanım hizmeti vermeyen kişilerin işyerlerinde kullanılan internet çıkışlarının kayıtlarını tutması konusunda 5651 sayılı yasadan ziyade aynı yasaya dayalı olarak çıkarılan 01.11.2007 tarihli İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklı bir durum söz konusudur. Yönetmelik, “Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler” [...]

Author

Posted by

Hayat Eve Sığar