• Şirket kuruluşları
 • Genel kurullar
 • Ana sözleşme değişiklikleri
 • Hisse devirleri
 • Hukuki inceleme ve değerlendirme (due diligence)
 • Ortaklık sözleşmeleri ve ortaklar arası uyuşmazlıklar
 • Sermaye artırımları
 • Şirket tasfiyesi
 • Birleşme, devralma ve nevi değişiklikleri
 • Gayrimenkul Yönetim Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Mimarlık Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Danışmanlık Sözleşmeleri
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Ortaklararası Sözleşmeler
 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri
 • Alım-Satım Sözleşmeleri vs.
 • Taşınmaz malların alım ve satımı,
 • Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davaları
 • Kiralama işlemleri ile ipotek, irtifak, üst hakkı ve intifa gibi hakların tesis ve terkin işlemleri
 • Gayrimenkul ile ilgili başta tapu sicil müdürlükleri, belediyeler ve vergi dairelerinde yapılması gereken işlemler hakkında hizmetler
 • Kamulaştırma Davaları
 • Haksız El Atmanın Önlenmesi ve Ecri Misil Davaları
 • Kadastro Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Kira Uyuşmazlıklarından Kaynaklı Davalar
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş davaları
 • İş Hukuku danışmalıkları
 • Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalar
 • Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklı (Fesih, Tazminat, Ceza-i Şart vb) Davalar
 • Sebepsiz Zenginleşme Davaları
 • İcra takipleri
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İcra ve iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikâyetler
 • İstihkak davaları
 • İpoteğin paraya çevrilmesi
 • İcradan menkul ve gayrimenkul satışları
 • Sıra cetveline itiraz
 • İflas uyuşmazlıkları
 • Ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklı uyuşmazlıklar
 • Tazminat davaları
 • Tüketici Hukukuna ilişkin firma danışmanlıkları
 • İptal davaları
 • Tam yargı davaları
 • İdare konuları ile ilgili danışmanlık